Privacyverklaring JIP Nieuw-West
Het Jongeren Informatie Punt (JIP) Nieuw-West is het portaal voor informatie en advies vanuit de gemeente Amsterdam. Het JIP is een maatschappelijke voorziening van de gemeente Amsterdam Nieuw-West.

Contactgegevens

Plein 40-45, nr 1
Postbus 2003,
1000 CA Amsterdam
06 28 74 29 97
info@jipnieuwwest.nl
jip.cubicmill.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Jip Nieuw West verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt bijvoorbeeld in een contactformulier op onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het JIP verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

    • Contact: Wanneer jij wilt dat het JIP contact met jou opneemt, kun je een mail sturen of ons bellen. Om te kunnen antwoorden verwerken wij jouw naam, je e-mailadres en jouw telefoonnummer.
    • Aanvraag informatie: Als jij interesse hebt in het aanbod van JIP, dan kun je op onze website, telefonisch of schriftelijk informatie aanvragen, die wij je vervolgens per mail en/of post toesturen. Wij vragen je daarvoor om jouw naam en e-mailadres. Tevens vragen wij je jouw telefoonnummer door te geven, zodat onze medewerker contact met je kan opnemen.
    • Klacht: Wanneer jij een klacht indient per mail of telefonisch verwerken wij jouw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres om de klacht in behandeling te nemen.

– We volgen jouw surfgedrag over onze website waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. Dit doen we door onze website aan te sluiten op de dienst Google Analytics.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het JIP bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, met ten hoogste een periode van een jaar. Of indien van toepassing, hanteren wij de wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het JIP verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het JIP blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het JIP gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Het JIP gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/privacy/cookies-browsegeschiedenis-en-auto-aanvullen/.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. De persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jipnieuwwest.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om het verzoek te doen met één van de bij ons bekende e-mailadres(sen).

In geval wij twijfelen aan de identiteit van de aanvrager, vragen wij je om langs te komen met een geldig ID bewijs of een kopie van een geldig ID bewijs te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), documentnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Een handige app hiervoor is de kopieID app van de overheid. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Het JIP wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het JIP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alle verstuurde gegevens tussen gebruiker en webserver van onze website worden via een veilige SSL verbinding verstuurd.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@jipnieuwwest.nl.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze organisatie wijzigt, dienen we mogelijk ook onze privacyverklaring aan te passen. Wij zullen de meeste recente verklaring o.v.v. de publicatiedatum publiceren.

Versie: 6 februari 2019